top of page

CLOSE UP นาดา ไชยจิตติ์

Updated: Jan 18, 2023

แด่ความหลากหลายทางเพศ...


นาดา ไชยจิตต์ เป็นอินเตอร์เซ็กส์ นาดาจึงยืนอยู่ตรงกลางของเพศชายและหญิง ยิ่งกว่านั้นนาดายังเป็นมุสลิมซึ่งทำให้คนภายนอกอย่างผมสงสัยว่านาดาจะมีสถานะอย่างไรในศาสนาซึ่งให้ความสำคัญกับเพศชาย ศาสนาอิสลามมีทางออกให้คนที่เป็นอินเตอร์เซ็กส์อย่างไร


ผมสัมภาษณ์นาดาด้วยความสงสัยใคร่รู้ เพื่อทำความเข้าใจและสนับสนุนความหลากหลายทางเพศ17 views0 comments

Comments


bottom of page