top of page

Interview with the MASTER

ผมทำวีดีโอสัมภาษณ์ชุดใหม่ครับ

เป็นงานสัมภาษณ์ครูในงานแขนงต่างๆ

เพื่อบันทึกความรู้ ความชำนาญ เพื่อส่งต่อให้กับคนรุ่นต่อไป


งานชิ้นแรกผมสัมภาษณ์คุณสุวรรณ คงขุนเทียน

เฟอร์นิเจอร์ดีไซเนอร์ที่ทำงานต่อเนื่องมา 30 ปี

และเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทโยธกา

.


รู้จักกับพี่สุวรรณมายี่สิบกว่าปีตั้งแต่เริ่มทำงานใหม่ๆ

ผมเรียนรู้จากเขามากมาย แม้ว่าผมอาจจะไม่ใช่ลูกศิษย์ทางดีไซน์ของเขาโดยตรง


เขาเป็นทั้งคนแนะนำเรื่องการใช้ชีวิตและชี้แนะเรื่องการทำงานมาโดยตลอด

หากจะเรียบเรียงมันออกมาก็คงครอบคลุมไปหมด

ความมั่นใจในวิชาชีพ รสนิยมทางศิลปะ ความลึกซึ้งและหลากหลายของความคิด


ปี 2020 ในโอกาสที่พี่สุวรรณจะมีอายุครบ 70ปี ผมถือโอกาสเล่าเรื่องของเขาผ่านการสัมภาษณ์ 3 ตอน


เพื่อเป็นการ "บูชาครู" หากเรียกแบบนั้นก็คงจะได้


ศุภชัย เกศการุณกุล

จันทบุรี

13122019
5 views0 comments

Comments


bottom of page